Dear colleague!
We are pleased to invite you to participate in Third international conference «Biological diversity and conservation problems of the fauna» organized by the Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, A.N Severtsov Institute of Ecology and Evolution RAS and Acopian Center for the Environment of the American University of Armenia, from 27 to 29 of September 2017 in Yerevan, Armenia.
See attachment file for more details.
Best regards
Dr. Hasmik Khachatryan

ՀՀ ԳԱԱ ԲՈՀ-ի կենսաբազմազանության և էկոլոգիայի 035 մասնագիտական խորհուրդ

 • 1.
  Երկարացնել ՀՀ ԲՈՀ-ի Բուսաբանության և կենդանաբանության 035 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը ՀՀ ԳԱԱ-ում:
 • 4.
  ՀՀ ԳԱԱ կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում ստեղծել կենդանաբանության 036 մասնագիտական խորհուրդ:
 • 5.
  Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.
 • Գ.00.08 - Կենդանաբանություն, մակաբուծաբանություն, էկոլոգիա (կենսաբանական գիտություններ) մասնագիտությամբ՝ հետևյալ կազմով.
 • 5.
  Բուսաբանության և կենդանաբանության խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի
 • 6.
  Բուսաբանության և կենդանաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:
 • Հիմք.
  ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռ.Մարտիրոսյանի 19.12.2013թ. հ.24-01/576, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Ժ.Վարդանյանի 23.12.2013թ. հ.24-57/208 և ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բ.Գաբրիելյանի 24.12.2013թ. հ.2459/199 միջնորդագրերը:
 • Բեռնել հրամանը